blog
Resurse umane, Juridic

Date de contact:

Adresa: Str. 1 Decembrie, nr. 7, Horezu,
245800, Jud. Valcea
Telefon: 0250-86.01.90
Fax: 0250-86.04.81
E-mail: primaria@orasul-horezu.ro

 

Atributii:

 

 • Elaboreaza impreuna cu celelalte compartimente proiectul regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Horezu, judetul Valcea.
 • Urmareste intocmirea si reactualizarea fiselor posturilor si inscrierea tuturor sarcinilor si lucrarilor ce trebuie realizate de salariatii din cadrul compartimentelor de specialitate.
 • Organizeaza concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul aparatului propriu, la solicitarea acestora.
 • Aplica reglementarile legale privind salarizarea personalului din aparatul propriu al primariei.
 • Prezinta consiliului local spre analiza si aprobare statele de functii ale aparatului de specialitate al Primarului, cuprinzand numarul de posturi si functiile personalului de conducere si executie, in fiecare an bugetar, in limita fondurilor alocate prin bugetul de venituri si cheltuieli pe anul respective.
 • Pregateste toate documentatiile necesare aprobarii de catre consiliul local, a statelor de functii, cuprinzand numarul de posturi si functiile personalului de conducere si executie.
 • Asigura asistenta de specialitate la elaborarea normelor si normativelor de personal ale Serviciilor si institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Local Horezu.
 • Propune organizarea de concursuri pentru incadrarea in munca, avansarea in grade sau trepte profesionale potrivit prevederilor legale.
 • Propune spre aprobare locurile de munca, categoriile de personal si cuantumul sporurilor pentru conditiile grele de munca, periculoase sau vatamatoare.
 • Se ingrijeste de intocmirea aprecierilor si de stabilirea calificativelor anuale pentru intregul personal al primariei.
 • Efectueaza lucrarile legate de incadrarea, transferarea, pensionarea sau incetarea contractului de munca pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului orasului Horezu.
 • Tine evidenta personalului incadrat in aparatul de specialitate al Primarului orasului Horezu si a carnetelor de munca ale salariatilor.
 • Urmareste completarea si semnarea declaratiilor de avere conform Legii nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii functionarilor publici si a unor persoane cu functii de raspundere, de catre functionarii publici care isi desfasoara activitatea in cadrul autoritatii publice.
 • Intocmeste legitimatii pentru salariatii aparatului propriu.
 • Intocmeste programarea concediilor de odihna, tine evidenta acestora, precum si a concediilor de odihna care se acorda pentru evenimente familiare deosebite si a concediilor fara plata, care se acorda conform prevederilor legale.
 • Asigura programarea personalului, pe baza de grafic, in vederea efectuarii de catre acesta a serviciului pe institutie(ofiter de serviciu).
 • Urmareste asigurarea ordinei si disciplinei in munca controland prezenta la lucru, in timpul programului stabilit, precum si verificarea si vizarea pontajelor pentru personalul propriu al primariei.
 • Se ingrijeste de pastrarea carnetului unic cu ordine de deplasare si tine evidenta acestora.
 • Organizeaza formele de perfectionare profesionala a functionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului.
 • Colaboreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul administratiei publice locale, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative si alte institutii de profil, care potrivit legii, raspund de perfectionare in unele domenii si specialitati, in vederea elaborarii si definitivarii programului de perfectionare al personalului.
 • Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, hotarari ale Guvernului Romaniei si alte acte normative in legatura cu domeniul de activitate al compartimentului.nr nume data KB desc.
1 Dispozitia nr. 184
Aprobarea codului de conduita al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei orasului Horezu, judetul Valcea.
09-04-2012 1403 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.