blog
Compartiment Achiziţii publice

Date de contact:

Adresa: Str. 1 Decembrie, nr. 7, Horezu,
245800, Jud. Valcea
Telefon: 0250-86.01.90
Fax: 0250-86.04.81
E-mail: primaria@orasul-horezu.ro

 

Atributii:

 • Organizeaza si conduce evidenta contabila a patrimoniului Consiliului Local si a sumelor primite pentru executarea cheltuielilor proprii si ale unitatilor subordonate;
 • Intocmeste inchiderea lunara a veniturilor si cheltuielilor pe capitole bugetare si articole de cheltuieli, intocmind balanta de verificare in baza notelor contabile la salarii, materiale, subventii, investitii, fonduri speciale si venituri proprii.
 • Intocmeste bilantul, respective darea de seama contabila si anexele, trimestrial si annual si le depune la Directia Generala a Finantelor Publice;
 • Asigura tinerea evidentei lunare a cheltuielilor din bugetul local;
 • Asigura efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului unitatii, urmareste miscarile care se fac, in gestiuni, in cursul anului;
 • Intocmeste lunar statele de plata a salariatilor, deplasarilor in tara, ajutoarelor de boala, concediilor de odihna si altor drepturi banesti ale salariatilor si asigura plata acestora;
 • Intocmeste borderourile de retineri si ordinele de plata;
 • Vireaza la diversi terti, garantii imprumuturi la diferite banci, impozit salarii, CAS, CAS, fond somaj;
 • Intocmeste ordine de plata si achita cheltuielile de intretinere(incalzit, iluminat, apa canal, salubritate, posta, telefon, fax, radio-TV, furnituri de birou, materiale de curatenie, alte materiale si prestari servicii cu caracter functional, reparatii auto, carburanti, asigurari auto, paza, materiale si intretinere tehnica de calcul, etc.);
 • Calculeaza indemnizatiile de sedinta pentru consilierii locali si asigura plata acestora in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Urmareste efectuarea, in numerar sau virament, a tuturor platilor effectuate prin Trezorerie, ridica extrasul de cont si verifica exactitatea sumelor inscrise in acestea;
 • Asigura tinerea evidentei in conformitate cu prevederile legale in vigoare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor, carburantilor;
 • Exercita controlul zilnic asupra operatiunilor effectuate prin casierie si ia masuri corespunzatoare pentru evitarea unor situatii in afara legii;
 • Asigura elaborarea proiectului buget de venituri si cheltuieli al orasului Horezu.
 • Urmareste mentinerea echilibrului financiar si a capacitatii de plata a orasului Horezu;
 • Depune zilnic la Trezorerie cu foaie de varsamant incasarile pe conturi.
 • Intocmeste zilnic Registrul de Casa.
 • Verifica existenta documentelor care sa ateste receptionarea de materiale si bunuri de natura obiectelor de inventar si mijloace fixe livrate de furnizori si ia masuri in cazul constatarii unor eventuale diferente.
 • Intocmeste zilnic bonurile de consum la materialele de intretinere si rechizite de birou.
 • Raspunde de evidentierea in contabilitate a materialelor sau pieselor rezultate din dezmembrarea bunurilor aprobate spre casare in baza proceselor verbale ale Comisiilor de Casare.
 • Asigura incasarea si reantregirea unor cheltuieli cat si a veniturilor provenite din chirie spatiu, utilitati, copii acte, certificate de urbanism, imprimate stare civila,etc.
 • Intocmeste ori de cate ori este nevoie, dari de seama statistice privind realizarea planurilor de munca si salarii, asigurari sociale de sanatate si asigura depunerea acestora la Directia Generala a Finantelor Publice, Directia Generala de Statistica si Casa de Asigurari pentru Sanatate.
 • Raspunde de legalitatea si oportunitatea datelor si operatiunilor cuprinse in documentele intocmite in cadrul biroului si intocmeste Registrul Jurnal;
 • Exercita si alte atributii stabilite de lege, hotarari ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.


Activitatea Biroului Financiar-Contabil este reglementata de urmatoarele acte normative:

 • Legea nr. 571/2003 (actualizata) - privind Codul Fiscal - Titlul IX;
 • H.G.nr. 44/2004 (actualizata) - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal - Titlul IX;
 • O.G.nr. 92/2003 (actualizata) - privind Codul de procedura fiscala;
 • H.G.nr.1050/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.nr.92/2003;
 • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
 • Legea nr. 82/1991 (actualizata) - a contabilitati;
 • Ordinul Finantelor Publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
 • Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1753/2004, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv;

 

RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.